• Řízení výkonnosti aktiv

  Maximalizace bezpečnosti aktiv, dostupnost a doba provozuschopnosti výroby

Řešení pro řízení výkonnosti aktiv

Infrastruktura je komplexní. Musí spolehlivě fungovat, aniž by byly zanedbány zdravotní a bezpečnostní normy, a být v souladu s technickými a ekologickými předpisy. Řešení pro řízení výkonnosti aktiv (APM) umožňuje zachycovat a analyzovat historická a aktuální provozní data a data o aktivech pro zlepšení jejich výkonnosti, snížení nákladů a usnadnit stěžejní kritické rozhodování v klíčových provozních operacích. Pomocí APM můžete vytvořit konzistentní, optimalizované plány kontroly a údržby a tím zmírnit provozní rizika a zlepšit celkovou spolehlivost, účinnost a dostupnost.

Přečtěte si více +
  • Asset Performance Management_VIDEO
Funkce
 • Analyzujte a stanovujte priority rizik u aktiv

  • Systematicky a objektivně stanovte priority aktiv na základě souvisejících rizik. Tato osvědčená metodologie tvoří technický základ pro vyhodnocení potenciálních dopadů selhání aktiv při zohlednění obchodních cílů. Vyhodnocení lze provádět na úrovni systému nebo v režimu selhání. Pro stanovení vážnosti důsledků lze využívat různá kritéria, jako například bezpečnost, integritu okolního prostředí, kapacitu, kvalitu a další.
 • Analyzujte trendy dat

  • Odhalte vzorové průběhy v rámci vašich provozních a výkonnostních dat vašich aktiv, abyste mohli přijímat chytřejší rozhodnutí a jednat s dostatečným předstihem. Modelujte výkonnost na základě dřívějších informací a informací v reálném čase pro účely stanovení toho, co by se mohlo stát v budoucnosti, s možností jednat už nyní.
 • Analyzujte výrobní ztráty

  • Dosáhněte předvídatelné produkce díky rychlé identifikaci a nápravě aktiv, které celý proces narušují. Vizualizujte a analyzujte výrobní ztráty pramenící ze selhání aktiv. Vyhodnocujte dopad a ustanovte akční plán, který bude zaměřen na aktiva, která mají největší vliv na výrobu. Tento postup zajistí rychlejší zlepšení konečného výsledku.
 • Provádějte analýzy údržby se zaměřením na spolehlivost (RCM2)

  • Omezte rizika a zajistěte bezpečnost a spolehlivost aktiv pomocí analýzy RCM2 v souladu s JA-1011. RCM2 je proces používaný k stanovení toho, co se musí vykonat, aby se zajistilo, že fyzické aktivum bude nadále dělat to, co si od něj jeho uživatel přeje v současném provozním kontextu. Používejte jej ve fázi návrhu pro nová aktiva nebo aktiva s vysoce vyvinutými programy údržby, která však nadále poskytují zlý výkon.
 • Vykonávejte analýzy hlavních příčin

  • Zjistěte, které selhání odůvodňují investice prostředků do RCA (vypočítaný index kritičnosti), poté stanovte hlavní příčinu opakujících se selhání aktiv pomocí přístupu založeného na datech a přesných faktech. AssetWise vám umožní posnout se o krok dál, abyste mohli proaktivně určit hlavní příčinu potenciálních závad (které by mohly způsobit selhání) a provést nezbytná opatření k jejich zamezení.
 • Kopírujte hierarchie aktiv a programy spolehlivosti

  • Urychlete implementaci a zlepšete konzistenci a kvalitu programu díky kopírování kompletních hierarchií aktiv a veškerých souvisejících informací pomocí inteligentního průvodce kopírováním. Sdílejte programy údržby efektivně v rámci technologického celku a mezi různými pracovišti. Struktury nemusejí být zcela totožné, protože průvodce stanoví správné mapování na základě vámi nastavených pravidel.
 • Vyvíjejte a udržujte strategie spolehlivosti aktiv

  • Vyviňte technicky ověřenou znalostní bázi pro účely zajištění spolehlivosti, integrity, bezpečnosti a údržby. Poté vytvořený program aplikujte na každodenní bázi s využitím softwaru AssetWise APM Asset Health Monitoring. Vyhnete se neočekávaným odstávkám provozu a snížíte náklady a rovněž tak budete plnit bezpečnostní a provozní cíle.
 • Využijte integraci s podnikovými systémy

  • Zvyšte vaši agulitu díky integraci s podnikovými systémy pomocí AssetWise APM. Přítomnost propojení a rozhraní k mnoha podpůrným kancelářským systémům a datovým zdrojům vám umožní rychle a snadno využívat technologie v jediném sdíleném prostoru. Propojte a kombinujte pracovníky, procesy, systémy a technologie, abyste zajistili, že příslušní pracovníci mají k dispozici odpovídající procesy, zdroje a informace vždy ve správný čas.
 • Nakládání s chemikáliemi a korozí

  • Výrobci ropy a plynu mohou ušetřit miliony dolarů z nákladů na chemikálie a současně zajistit integritu aktiv pomocí integrované analytiky pro managment chemikálií ve službě AssetWise. Získejte přehled o tom, jaké chemikálie jsou používány, kdy a kde, a zjistěte, kolik jich lze používat, chcete-li si zajistit větší efektivitu.
   Více informací
 • Vykonávejte správu integrity potrubí a tlakových nádob

  • Uchovejte mechanickou integritu statických potrubí a tlakových nádob a minimalizujte rizika ztráty těsnosti v důsledku zhoršení jejich stavu. Inspekční proces od společnosti Bentley založený na hodnocení rizik a umožněný systémem správy inspekčních dat v rámci AssetWise APM poskytne průkazný materiál o bezpečnosti a spolehlivosti vašich aktiv.
 • Provádějte správu strukturální integrity a koroze konstrukcí

  • Prodlužte životnost vašich aktiv pomocí řešení pro správu strukturální integrity a koroze konstrukcí v rámci AssetWise APM, která mohou doplňovat stávající kontrolní techniky a poskytnout vyšší důvěru ve zjištěnou integritu a rovněž snížit náklady na prováděné inspekce. Omezte riziko selhání konstrukcí díky zavedení programu příslušných opatření, jako například strukturální analýzy a techniky vyhodnocení rizik.
 • Modelujte a spravujte znalosti pracovníků

  • Znalosti již nemusejí být uloženy pouze v hlavách jednotlivců, kde o ně společnost přichází v případě odchodu do důchodu nebo vyčerpání daného jednotlivce. AssetWise APM vám umožňuje bezpečně zachycovat, ukládát a spravovat přenos znalostí, aby byly zaručeny nejlepší pracovní postupy pro udržování programů spolehlivosti a integrity a operační programy. Výsledkem toho je hladký přechod s minimálním narušením provozu při současné maximalizaci efektivitiy.
 • Modelujte, monitorujte a vizualizujte stav aktiv

  • Změňte způsob vzájemné spolupráce mezi oblastmi provozu, inženýringu a údržby pro zajištění správy infrastrukturních a výrobních aktiv. Modelujte, monitorujte a řiďte výkonnost aktiv pomocí centralizovaných grafických přehledů, "nového velínu", které podpoří rozhodovací proces pro dosažení vynikajících výsledků v rámci provozu a údržby.
 • Standardizujte procesy a postupy údržby

  • Lidé, proces a technologie: všechno jde ruku v ruce s implementační metodologií APM společnosti Bentley - usnadňují tak vývoj a udržování proaktivních procesů řízení spolehlivosti a integrity v rámci jednoho nebo několika míst.
 • Ověřujte provozní data

  • Zajistěte, aby vaše provozní informace byly jasné a správné, na základě doplnění výpočtů se vstupními daty, které kontrolují přítomnost rušivých nebo podezřelých datových anomálií. Hodnoty lze vyjmout, nahradit nebo použít k aktivaci alarmu pro vyvolání následné akce, čímž se chrání integrita informací a jejich hodnota, kterou budou přinášet z hlediska rozhodování dále v provozním řetězci.
 • Vizualizujte modely s daty výkonnosti aktiv

  • Získejte lepší přehled o komplexních aktivech v průběhu vytváření programů spolehlivosti a integrity a před prováděním inspekcí. i-modely v rámci AssetWise APM nejsou pouze obrázky s popisnými štítky, ale představují dané aktivum v kontextu jeho inženýrských informací, čímž vám umožňují zkoumat a potvrzovat alarmy vyplývající z kontroly stavu přímo z 2D nebo 3D informačního modelu daného aktiva.
AssetWise Oil and Gas Brochure
Asset Performance for Oil and Gas

Deliver safe, reliable, compliant, and cost-effective service to all operations

Learn More
000040515168_TwoEngineers
Ask an Expert

Got a question about AssetWise?

Learn More
Scénář řešení

Váš scénář se skládá z produktů společnosti Bentley pro toto řešení, váš seznam obsahuje produkty podle uživatelské role.

Produkty
Profese