• Víceoborové projektování železničních sítí

  Optimalizace projektů tratí, trakčního napájení a signalizace

Víceoborové řešení projektování železničních sítí

Konstrukce kolejové trati tvoří jádro jakéhokoli železniční sítě s přihlédnutím k jedinečným charakteristikám zeměpisného umístění v železniční síti. Po návrhu kolejové trati pak můžete navrhovat trakční napájení a signalizaci pro svoji trať pro dodání efektivního, bezpečného rozvržení železniční trati pro osobní a nákladní dopravu. Výsledný návrh železniční sítě integruje zemní práce, odvodnění, štěrkové lože, signalizaci, elektrické ovládání a napájecí systémy spolu s fyzickou polohou kolejí na železničním svršku.
Přečtěte si více +
Funkce
 • Analyzujte měření kolejových drah

  • ​Analýza měření zaručuje, že po vaší trati budou moci jezdit kolejová vozidla, která pro ni byla navržena. Návrhová data se kombinují s CAD modely navržených změn infrastruktury, aby bylo možné posoudit realizovatelnost nové nebo změněné infrastruktury.
 • Analyzujte oblouky kolejových drah

  • ​Pomocí regresní analýzy převádějte data o tratích z průzkumů na kompletní vyrovnání. Na základě různých typů dat z průzkumů včetně typů a sklonů přechodů určete nejvhodnější geometrické vyrovnání vaší trati. Tuto geometrii potom můžete použít k vypracování změn v návrhu.
 • Navrhujte a rozmisťujte železniční signalizaci

  • ​Nakonfigurujte a rozmístěte signalizaci v modelu železnice. Interaktivně sestavujte signalizaci z položek jako stínidla, návěstní světla a sloupy. Potom pomocí lineárního odkazování rozmístěte vaši signalizaci podél tratě. V případě potřeby lze vytvořit geografická a schematická zobrazení stejného schématu signalizace.
 • Navrhujte železniční systémy trolejového vedení

  • ​Kombinujte průzkum, pravidla navrhování a provozní požadavky za účelem vytváření přehledových návrhů nadzemního vedení. Pomocí konstrukčních pracovních postupů můžete získat hodnoty výšky a rozestupů pro vedení kabelů, které berou v úvahu prostorová omezení daná vybavením a geometrii trati pod vedením.
 • Navrhujte železniční elektrické signalizační systémy

  • Využívejte inteligentní 2D/3D návrh elektrické soustavy pro dodávání projektů železničních signalizačních systémů až o 40 procent rychleji. Vytvářejte přesná schémata, například přejezdů, tratí a řídicích obvodů. Publikujte grafy vlastností trasy, konektory záznamníků událostí a uspořádání pro reléové stojany, panely, zabezpečovací zařízení a drážní budky.
 • Navrhujte drenážní systémy železničních tratí

  • Začlenění vhodné drenáže do návrhu kolejí má zásadní význam pro zajištění přístupnosti železniční trati. Ochrana vaši železniční sítě před dešťovou vodou nebo záplavami prostřednictvím efektivního návrhu sníží náklady na údržbu a zvýší přístupnost sítě.
 • Navrhujte geometrie tratí

  • ​Kombinujte průzkum, pravidla navrhování a provozní požadavky za účelem vytvoření optimální geometrie pro vaši trať. Pomocí konstrukčních pracovních postupů vypracujte vodorovné a svislé vyrovnání a návrhy sklonů, které vyhovují místním pravidlům navrhování.
 • Vytvářejte výstupy v oboru železničního inženýrství

  • ​Vytvářejte technické výstupy pro vaše železniční projekty přímo z modelů návrhů. Smluvní výstupy pro plány železnic zahrnují geografické plány, průřezy, rozpisy, plány povrchových prací a obrázky. Ty jsou dodávány prostřednictvím řízeného schvalování a distribuce.
 • Vytvářejte výstupy pro konstrukci kolejových tratí

  • ​Předávejte informace o konstrukci, renovaci a obnově z návrhů přímo stavebnímu sektoru. Můžete předávat pokyny pro pěchování přímo do pěchovacích strojů pracujících na vyrovnávání stávajících kolejí, nebo dodávat kompletní rozvrhové plány pro hlavní práce či nové koleje.
 • Integrujte a spravujte technická data o železnici

  • ​Optimalizujte své návrhy železničních sítí pomocí informací z různých zdrojů. Můžete kombinovat tradiční průzkum s využitím půdy, mračen bodů a záznamy o skutečném stavu a zajistit, že všechna data budou k dispozici ve společném souřadnicovém systému, což podpoří proces navrhování.
 • Vytvářejte a vizualizujte animovanou signalizaci

  • ​Kontrolujte viditelnost a využitelnost vaší signalizace ve všech stavech. Vaše signalizace bude ukazovat řadu stavů a všechny tyto stavy se musí posoudit během rozmisťování. K zajištění bezpečného provozu sítě je nutná dostatečná viditelnost veškerých návěstních světel a směrových ukazatelů z pohledu strojvedoucích.
 • Simulujte vizualizaci „z pohledu strojvedoucího“

  • ​Vizualizujte traťovou signalizaci z perspektivy strojvedoucího, abyste zajistili, že předkládaný návrh je vhodný k danému účelu. Zkontrolujte, zda signalizaci ve vašem návrhu nezakrývají stávající objekty, například mosty a plošiny, navrhované vybavení, například nové trolejové vedení, nebo vlaky na sousedních kolejích.
 • Schvalujte železniční návrhy

  • ​Zajistěte, aby váš návrh vyhovoval všem příslušným železničním normám. Ujistěte se, že byla splněna všechna pravidla pro projektování a všechny požadavky na světlou výšku a použijte vizualizaci, která zaručí, že navrhovaná trať, signalizace a elektrifikace fungují se stávající infrastrukturou; pak vznikne životaschopná železniční trať.
Upgrade your Autodesk licenses
Top 5 důvodů, proč máte na výběr

Uchovejte si hodnotu vašich trvalých licencí na základě aktualizace vašich trvalých licencí Autodesku na aplikace Bentley.

Calendar_callout_290x163_416
Najít událost ve vašem okolí
Kompletní seznam webinářů a akcí ve vašem okolí najdete v našem kalendáři akcí.
Přečtěte si více
Scénář řešení

Váš scénář se skládá z produktů společnosti Bentley pro toto řešení, váš seznam obsahuje produkty podle uživatelské role.

Produkty
 • PLAXIS 2D
  Souhrnné informace o produktu Plaxis
  PLAXIS 2D

  Proveďte 2D analýzu deformace a stability v geotechnickém inženýrství a mechanice hornin pomocí PLAXIS 2D, výkonného balíčku pro konečné prvky.

  Více informací
  Používají:
 • PLAXIS 3D
  Souhrnné informace o produktu PLAXIS
  PLAXIS 3D

  Pomocí PLAXIS 3D můžete provádět výkonnou trojrozměrnou analýzu deformací a stability v geotechnickém inženýrství a mechanice hornin.

  Více informací
  Používají:
 • ProjectWise Design Integration
  Souhrnné informace o produktu ProjectWise Design Integration
  ProjectWise Design Integration

  Urychlete sdílení informací a opakované požití obsahu k víceoborové koordinaci a spolupráci při tvorbě návrhů.

  Více informací
  Používají:
 • Bentley Pointools
  Souhrnné informace o produktu stub_MollerCentre_1
  Bentley Pointools

  Výkonný a rychlý software pro vizualizaci a úpravu mračen bodů

  Více informací
  Používají:
 • Descartes
  Souhrnné informace o produktu stub-mrb-north-east-lidar-photo-match
  Descartes

  Zajistěte přesnou reprezentaci reálného prostředí v rámci vašeho projektu využitím ověřené technologie zobrazování a mračen bodů pro zlepšení pracovních prostupů ve vašich infrastrukturních projektech.

  Více informací
  Používají:
 • gINT Logs
  Souhrnné informace o produktu Stub_ist_21252847_UndergroundSoil_2XL
  gINT Logs

  Provádějte správu záznamů o vrtech pro téměř jakýkoli typ podpovrchových projektů – terénní úpravy, geofyzikální průzkum, ropné vrty, těžba a další.

  Více informací
  Používají:
 • gINT Professional
  Souhrnné informace o produktu stub_TS_137424341_CoreSamples_L
  gINT Professional

  Protokolujte a spravujte data o podpovrchových konstrukcích včetně grafických výstupů, fotografií, tabulek, map a dalších.

  Více informací
  Používají:
 • Promis.e
  Souhrnné informace o produktu stub_ist_27185076_ControlBrd_L
  Promis.e

  Navrhujte elektrické systémy rychleji a s menším objemem chyb pomocí křížově odkazovaných schémat, 2D plánů, 3D modelů zařízení a protokolů.

  Více informací
  Používají:
 • ContextCapture Center
  Souhrnné informace o produktu Image courtesy of City of Helsinki
  ContextCapture Center

  Rychle generujte vysoce věrné 3D modely libovolné velikosti pro použití v pracovních tocích návrhu, výstavby a provozu pomocí fotografií a/nebo mračen bodů.

  Více informací
  Používají:
Profese
 • Project Team

 • Geotechnical Engineer

 • Rail Signal Engineer

 • Rail Track Engineer

 • Rail Traction Power Engineer

 • Electrical Engineer

 • Surveyor

 • GIS Professional