Podmínky používání webových stránek společnosti Bentley

Poslední revize: 28. října 2021

Vítejte na webových stránkách („webové stránky“) společnosti Bentley Systems, Incorporated („Bentley“). Pokud jste účastníky jakéhokoliv programu předplatného společnosti Bentley („účastník“) a podepsali jste dohodu o programu („dohoda o programu“), potom tato dohoda o programu spolu s dalšími platnými licenčními smlouvami s koncovým uživatelem a následující Podmínky používání („Podmínky používání“) upravují vaše používání webových stránek a veškerých informací, dokumentů, produktů, softwaru, grafiky a služeb („materiály“), které stáhnete nebo jinak získáte. Pro účastníky jsou následující podmínky dílčími smlouvami, na které se různými způsoby odkazuje v rámci příslušné dohody o programu. Pro ty, kteří nespadají do žádné z výše uvedených kategorií, platí při používání webových stránek tyto Podmínky používání. Váš souhlas s dodržováním těchto Podmínek používání je podmínkou, která předchází vašemu používání webových stránek. Přístupem, používáním nebo stahováním materiálů z webových stránek souhlasíte s těmito Podmínkami používání. Pokud s těmito Podmínkami používání nesouhlasíte, webové stránky nepoužívejte.

 1. Souhlas s podmínkami používání
 2. Zákaz zveřejňování informací
 3. Popis služeb
 4. Ochrana soukromí a osobních údajů
 5. Omezení na osobní a nekomerční použití
 6. Upozornění týkající se dokumentů dostupných na webových stránkách
 7. Upozornění týkající se softwaru dostupného na webových stránkách
 8. VYLOUČENÍ ZÁRUK A ODPOVĚDNOSTI
 9. Místní zákony; kontrola vývozu
 10. Nápravné soudní nařízení
 11. Členský účet, heslo a zabezpečení
 12. Žádné nezákonné nebo zakázané použití
 13. Používání služeb
 14. Materiály poskytované nebo zveřejňované na webových stránkách
 15. Oznámení a postup při podávání stížností na porušení autorských práv
 16. Odkazy na webové stránky třetích stran
 17. Vyloučení odpovědnosti za obsah třetích stran
 18. Zásady pro předkládání nevyžádaných nápadů
 19. Oznámení o autorských právech a často kladené dotazy
 20. Různé


Souhlas s podmínkami používání

Webové stránky, které jsou vám poskytovány, podléhají následujícím Podmínkám používání (PP). Společnost Bentley si vyhrazuje právo PP kdykoli aktualizovat, aniž by vás na to upozornila. Nejnovější verzi PP si můžete prohlédnout kliknutím na hypertextový odkaz „Podmínky používání“, který se nachází v dolní části webových stránek.

Zákaz zveřejňování informací

Jakákoli část webových stránek, která nebyla zveřejněna, smí být zveřejňována nebo projednávána pouze v této části webových stránek, dokud společnost Bentley tuto část webových stránek nezveřejní.

Popis služeb

Webové stránky vám poskytují přístup k různým zdrojům, včetně nástrojů pro vývojáře, oblastí pro stahování, komunikačních fór a informací o produktech (souhrnně Služby). Služby, včetně jakýchkoli aktualizací, vylepšení, nových funkcí a/nebo přidání jakýchkoli nových webových stránek, podléhají PP.

Ochrana soukromí a osobních údajů

Viz Prohlášení o ochraně osobních údajů týkající se shromažďování a používání vašich údajů.

Omezení na osobní a nekomerční použití

Není-li uvedeno jinak, jsou Služby určeny pro vaše osobní a nekomerční použití. Nemáte oprávnění upravovat, kopírovat, distribuovat, přenášet, zobrazovat, předvádět, reprodukovat, publikovat, licencovat, vytvářet odvozená díla, převádět ani prodávat žádné informace, software a/nebo produkty či služby získané ze Služeb.

Upozornění týkající se dokumentů dostupných na webových stránkách

Můžete používat dokumenty (např. dokumenty White Paper, tiskové zprávy, datové listy, často kladené dotazy atd.) ze Služeb za předpokladu, že (1) na všech kopiích dokumentů bude uvedeno, že výhradním vlastníkem je společnost Bentley, (2) tyto dokumenty budete používat pouze pro informační a nekomerční nebo osobní účely a nebudete kopírovat ani zveřejňovat žádné dokumenty na žádném počítači v síti ani je nebudete vysílat v žádném médiu a (3) žádné dokumenty nebudete upravovat. Akreditované vzdělávací instituce, jako jsou K-12, univerzity, soukromé/veřejné vysoké školy a státní komunitní vysoké školy, si mohou dokumenty stáhnout a reprodukovat pro distribuci ve třídě. Distribuce mimo třídu vyžaduje výslovné písemné povolení. Použití pro jiné účely je výslovně zakázáno zákony a může mít za následek přísné občanskoprávní a trestněprávní sankce. Osoby porušující tyto zákony budou stíhány v maximální možné míře.

Výše uvedené dokumenty nezahrnují design nebo rozvržení vlastněných, provozovaných, licencovaných nebo kontrolovaných webových stránek. Prvky webových stránek a jejich vizuální podoba jsou chráněny ochrannou známkou, zákony proti nekalé soutěži a dalšími zákony a nesmí být vcelku ani zčásti kopírovány nebo napodobovány. Žádné logo, grafika, zvuk nebo obrázek z jakékoli webové stránky se nesmí kopírovat nebo přenášet, pokud to společnost Bentley výslovně nepovolí.

SPOLEČNOST BENTLEY A/NEBO JEJÍ PŘÍSLUŠNÍ DODAVATELÉ NEČINÍ ŽÁDNÁ PROHLÁŠENÍ O VHODNOSTI INFORMACÍ OBSAŽENÝCH V DOKUMENTECH A SOUVISEJÍCÍ GRAFICE ZVEŘEJNĚNÝCH JAKO SOUČÁST SLUŽEB PRO JAKÝKOLI ÚČEL. VŠECHNY TYTO DOKUMENTY A SOUVISEJÍCÍ GRAFIKA JSOU POSKYTOVÁNY „TAK, JAK JSOU“, BEZ JAKÉKOLI ZÁRUKY. SPOLEČNOST BENTLEY A/NEBO JEJÍ PŘÍSLUŠNÍ DODAVATELÉ TÍMTO VYLUČUJÍ VEŠKERÉ ZÁRUKY A PODMÍNKY TÝKAJÍCÍ SE TĚCHTO INFORMACÍ, VČETNĚ VŠECH ZÁRUK A PODMÍNEK PRODEJNOSTI, AŤ UŽ VÝSLOVNÝCH, PŘEDPOKLÁDANÝCH NEBO ZÁKONNÝCH, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL, VLASTNICTVÍ A NEPORUŠOVÁNÍ PRÁV. SPOLEČNOST BENTLEY A/NEBO JEJÍ PŘÍSLUŠNÍ DODAVATELÉ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENESOU ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI ZVLÁŠTNÍ, NEPŘÍMÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY NEBO JAKÉKOLI ŠKODY VZNIKLÉ V DŮSLEDKU ZTRÁTY POUŽÍVÁNÍ, DAT NEBO ZISKU, AŤ UŽ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, NEDBALOSTI NEBO JINÉHO PROTIPRÁVNÍHO JEDNÁNÍ, KTERÉ VZNIKLY V DŮSLEDKU NEBO V SOUVISLOSTI S POUŽÍVÁNÍM NEBO POSKYTOVÁNÍM INFORMACÍ DOSTUPNÝCH ZE SLUŽEB.

DOKUMENTY A SOUVISEJÍCÍ GRAFIKA ZVEŘEJNĚNÉ VE SLUŽBÁCH MOHOU OBSAHOVAT TECHNICKÉ NEPŘESNOSTI NEBO TYPOGRAFICKÉ CHYBY. INFORMACE V NICH OBSAŽENÉ JSOU PRAVIDELNĚ DOPLŇOVÁNY O ZMĚNY. SPOLEČNOST BENTLEY A/NEBO JEJÍ PŘÍSLUŠNÍ DODAVATELÉ MOHOU KDYKOLI PROVÉST VYLEPŠENÍ A/NEBO ZMĚNY PRODUKTŮ A/NEBO PROGRAMŮ POPSANÝCH V TOMTO DOKUMENTU.

Upozornění týkající se softwaru dostupného na webových stránkách

Veškerý software, který je k dispozici ke stažení ze Služeb („software“), je chráněn autorskými právy společnosti Bentley a/nebo jejích dodavatelů. Používání softwaru se řídí podmínkami případné licenční smlouvy s koncovým uživatelem, která je k softwaru přiložena nebo je součástí softwaru („licenční smlouva“). Koncový uživatel bude moci nainstalovat software, ke kterému je přiložena licenční smlouva nebo který ji obsahuje, až po vyjádření souhlasu s podmínkami licenční smlouvy.

Software je k dispozici ke stažení výhradně pro použití koncovými uživateli v souladu s licenční smlouvou. Jakákoli reprodukce nebo další distribuce softwaru, která není v souladu s licenční smlouvou, je výslovně zakázána zákony a může mít za následek přísné občanskoprávní a trestní sankce. Osoby porušující tyto zákony budou stíhány v maximální možné míře.

BEZ OMEZENÍ VÝŠE UVEDENÉHO JE VÝSLOVNĚ ZAKÁZÁNO KOPÍROVAT NEBO ŠÍŘIT SOFTWARE NA JAKÝKOLI JINÝ SERVER NEBO MÍSTO ZA ÚČELEM DALŠÍ REPRODUKCE NEBO DALŠÍHO ŠÍŘENÍ, POKUD TAKOVÉ KOPÍROVÁNÍ NEBO DALŠÍ ŠÍŘENÍ NENÍ VÝSLOVNĚ POVOLENO LICENČNÍ SMLOUVOU PŘILOŽENOU K TAKOVÉMU SOFTWARU.

NA SOFTWARE JE POSKYTOVÁNA PŘÍPADNÁ ZÁRUKA POUZE V SOULADU S PODMÍNKAMI LICENČNÍ SMLOUVY. S VÝJIMKOU ZÁRUK UVEDENÝCH V LICENČNÍ SMLOUVĚ SPOLEČNOST BENTLEY TÍMTO VYLUČUJE VEŠKERÉ ZÁRUKY A PODMÍNKY TÝKAJÍCÍCH SE SOFTWARU, VČETNĚ VŠECH ZÁRUK A PODMÍNEK PRODEJNOSTI, AŤ UŽ VÝSLOVNÝCH, PŘEDPOKLÁDANÝCH NEBO ZÁKONNÝCH, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, VLASTNICTVÍ A NEPORUŠOVÁNÍ PRÁV.

PRO VAŠI POTŘEBU MŮŽE SPOLEČNOST BENTLEY ZPŘÍSTUPNIT JAKO SOUČÁST SLUŽEB NEBO VE SVÝCH SOFTWAROVÝCH PRODUKTECH NÁSTROJE A POMŮCKY K POUŽITÍ A/NEBO STAŽENÍ. SPOLEČNOST BENTLEY NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY OHLEDNĚ PŘESNOSTI VÝSLEDKŮ NEBO VÝSTUPŮ, KTERÉ JSOU VÝSLEDKEM POUŽITÍ TAKOVÝCH NÁSTROJŮ A POMŮCEK. PŘI POUŽÍVÁNÍ NÁSTROJŮ A POMŮCEK ZPŘÍSTUPNĚNÝCH VE SLUŽBÁCH NEBO V SOFTWAROVÝCH PRODUKTECH SPOLEČNOSTI BENTLEY RESPEKTUJTE PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ OSTATNÍCH.

LEGENDA K OMEZENÝM PRÁVŮM. Služby poskytované na těchto webových stránkách a veškerý související software nebo dokumentace jsou poskytovány s omezenými právy a představují „komerční počítačový software“ a „dokumentaci ke komerčnímu počítačovému softwaru“ podle 48 C.F.R. 12.212 a 227.7202, respektive „omezený počítačový software“ podle 48 C.F.R. 52.227-19(a). Používání, úpravy, reprodukce, šíření, předvádění, zobrazování nebo zveřejňování softwaru a doprovodné dokumentace vládou USA podléhá omezením stanoveným v této dohodě a případně omezením podle 48 C.F.R. 12.212, 52.227-19, 227.7202 a 1852.227-86. Dodavatelem/výrobcem je společnost Bentley Systems, Incorporated, 685 Stockton Drive, Exton, PA 19341-0678.

VYLOUČENÍ ZÁRUK A ODPOVĚDNOSTI

Webové stránky a veškeré materiály, které obsahují, používáte na vlastní riziko. Vzhledem k mnoha možným zdrojům informací, které jsou k dispozici prostřednictvím webových stránek, a k nejistotám spojeným s elektronickou distribucí může docházet ke zpožděním, opomenutím, nepřesnostem nebo jiným problémům s těmito informacemi. Spoléhání se na jakékoli informace na webových stránkách je na vaše vlastní riziko. Za jakoukoli ztrátu dat nebo poškození vašeho počítačového systému v důsledku používání webových stránek nesete výhradní odpovědnost. Ve státech, kde je vyloučení náhrady škody výslovně zakázáno, souhlasíte s tím, že případná odpovědnost společnosti Bentley je omezena na částku padesát dolarů (50 USD).

VYLOUČENÍ ZÁRUKY: POKUD NENÍ VÝSLOVNĚ UVEDENO JINAK, JSOU MATERIÁLY WEBOVÝCH STRÁNEK POSKYTOVÁNY „TAK, JAK JSOU“. SPOLEČNOST BENTLEY VYLUČUJE VEŠKERÉ VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ PODMÍNKY, PROHLÁŠENÍ A ZÁRUKY, VČETNĚ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL A NEPORUŠOVÁNÍ PRÁV, S VÝJIMKOU PŘÍPADŮ, KDY JE TAKOVÉ VYLOUČENÍ PRÁVNĚ NEPLATNÉ. SPOLEČNOST BENTLEY NEPOSKYTUJE ŽÁDNÁ PROHLÁŠENÍ, ZÁRUKY ANI UJIŠTĚNÍ OHLEDNĚ KVALITY, VHODNOSTI, PRAVDIVOSTI, PŘESNOSTI NEBO ÚPLNOSTI JAKÝCHKOLI MATERIÁLŮ WEBOVÝCH STRÁNEK. VEŠKERÉ DOTAZY TÝKAJÍCÍ SE MATERIÁLŮ JE TŘEBA SMĚŘOVAT NA POSKYTOVATELE TĚCHTO MATERIÁLŮ. SPOLEČNOST BENTLEY NEPOSKYTUJE ŽÁDNOU ZÁRUKU ANI PROHLÁŠENÍ, ŽE WEBOVÉ STRÁNKY, MATERIÁLY NEBO SLUŽBY NABÍZENÉ NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH BUDOU SPLŇOVAT JAKÉKOLI VAŠE POŽADAVKY NEBO ŽE BUDOU FUNGOVAT BEZ PŘERUŠENÍ, BEZPEČNĚ ČI BEZ CHYB.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI: SPOLEČNOST BENTLEY NEODPOVÍDÁ ZA ŽÁDNÉ ŠKODY VZNIKLÉ V DŮSLEDKU POUŽÍVÁNÍ, ÚPRAVY, PŘISPÍVÁNÍ, KOPÍROVÁNÍ, DISTRIBUCE NEBO STAHOVÁNÍ MATERIÁLŮ NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH. SPOLEČNOST BENTLEY NEODPOVÍDÁ ZA ŽÁDNÉ NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, SANKČNÍ, ZVLÁŠTNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (VČETNĚ ZTRÁTY OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI, PŘÍJMŮ, ZISKŮ, POUŽÍVÁNÍ, DAT NEBO JINÝCH EKONOMICKÝCH VÝHOD), AŤ UŽ VZNIKLY Z DŮVODU PROTIPRÁVNÍHO JEDNÁNÍ NEBO DELIKTU, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST BENTLEY BYLA NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD PŘEDEM UPOZORNĚNA.

ZAVAZUJETE SE, ŽE SPOLEČNOST BENTLEY OCHRÁNÍTE PŘED JAKÝMIKOLIV NÁROKY VYPLÝVAJÍCÍMI Z VAŠEHO POUŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK NEBO MATERIÁLŮ ČI SLUŽEB POSKYTOVANÝCH PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÝCH STRÁNEK A ZAVAZUJETE SE, ŽE SPOLEČNOST BENTLEY NEBUDETE ŽALOVAT.

SANKCE A KONTROLA VÝVOZU

Společnost Bentley řídí a provozuje webové stránky ze svého sídla na různých místech ve Spojených státech a neprohlašuje, že tyto materiály jsou vhodné nebo dostupné pro použití na jiných místech. Pokud používáte webové stránky z jiných míst, nesete odpovědnost za dodržování platných místních zákonů, mimo jiné včetně vývozních a dovozních předpisů jiných zemí.

Pokud není výslovně uvedeno jinak, jsou všechny marketingové nebo propagační materiály na webových stránkách určeny pouze jednotlivcům, společnostem nebo jiným subjektům, které se nacházejí ve Spojených státech.

Materiály, na které se vztahují americké zákony, předpisy a požadavky týkající se sankcí a kontroly vývozu, jakož i zákony, předpisy a požadavky týkající se sankcí a kontroly vývozu jiných agentur nebo úřadů se sídlem mimo Spojené státy (souhrnně nazývané „sankce a kontrola vývozu“). Souhlasíte s tím, že bez ohledu na to, že společnosti Bentley sdělíte konečné určení materiálů, nemáte oprávnění materiály ani jejich část, ani žádný systém, který takové materiály nebo jejich část obsahuje, nikomu přímo ani nepřímo vyvážet, zpětně vyvážet ani převádět, aniž byste předtím striktně a plně dodrželi veškeré sankce a vývozní kontroly, které mohou být na materiály a/nebo přímý či nepřímý vývoz, zpětný vývoz nebo převod materiálů a s tím související transakce uvaleny. Subjekty, koncoví uživatelé a země, na které se vztahují omezení na základě opatření vlády Spojených států nebo jakékoli jiné vládní agentury či orgány mimo Spojené státy, se mohou měnit a je vaší odpovědností dodržovat všechny platné sankce a vývozní kontroly, jak mohou být čas od času změněny. Společnost Bentley odškodníte, ochráníte a zbavíte odpovědnosti za jakékoli porušení vašich povinností podle tohoto oddílu.

Nápravné soudní nařízení  

Berete na vědomí, že jakékoli použití Služeb poskytovaných na webových stránkách v rozporu s touto smlouvou nebo jakýkoli převod, sublicencování, kopírování nebo zveřejnění technických informací nebo materiálů souvisejících se službami poskytovanými na webových stránkách může společnosti Bentley, jejím přidruženým společnostem, dodavatelům a jakékoli jiné straně oprávněné společností Bentley k dalšímu prodeji, distribuci nebo propagaci služeb poskytovaných na těchto webových stránkách (prodejci) způsobit nenapravitelnou újmu, a za takových okolností budou mít společnost Bentley, její přidružené společnosti, dodavatelé a prodejci nárok na spravedlivé odškodnění bez složení kauce nebo jiné záruky, mimo jiné včetně předběžného a trvalého soudního nařízení.

Členský účet, heslo a zabezpečení

Pokud některá ze služeb vyžaduje, abyste si založili účet, je nutné dokončit registrační proces a poskytnout aktuální, úplné a přesné informace podle výzvy příslušného registračního formuláře. Zvolíte si také heslo a uživatelské jméno. Za zachování důvěrnosti svého hesla a účtu nesete plnou odpovědnost. Kromě toho nesete plnou odpovědnost za veškeré aktivity, které se odehrávají pod vaším účtem. Souhlasíte s tím, že budete společnost Bentley okamžitě informovat o jakémkoli neoprávněném použití vašeho účtu nebo jiném narušení bezpečnosti. Společnost Bentley nenese odpovědnost za žádné ztráty, které vám mohou vzniknout v důsledku toho, že někdo jiný použije vaše heslo nebo účet, ať už s vaším vědomím, nebo bez něj. Můžete však nést odpovědnost za ztráty, které vzniknou společnosti Bentley nebo jiné straně v důsledku použití vašeho účtu nebo hesla jinou osobou. Bez svolení majitele účtu nemáte oprávnění používat účet někoho jiného.

Žádné nezákonné nebo zakázané použití

Podmínkou používání Služeb je, že je nebudete používat k žádnému účelu, který je nezákonný nebo zakázaný těmito ustanoveními, podmínkami a upozorněními. Je zakázáno Služby používat způsobem, který by mohl poškodit, vyřadit, přetížit nebo znehodnotit jakékoliv webové stránky nebo sítě připojené k jakýmkoliv webovým stránkám nebo narušit používání jakýchkoli Služeb jinou stranou. Je zakázáno pokoušet se získat neoprávněný přístup k jakýmkoli Službám, jiným účtům, počítačovým systémům nebo sítím připojeným k jakýmkoliv webovým stránkám nebo ke kterékoli Službě prostřednictvím hackerských útoků, dolování hesel nebo jakýmkoli jiným způsobem. Je zakázáno získávat a pokoušet se získávat materiály nebo informace jakýmikoliv prostředky, které nejsou záměrně zpřístupněny prostřednictvím Služeb.

Používání služeb

Služby mohou obsahovat e-mailové služby, vývěsky, chatovací oblasti, diskusní skupiny, fóra, wiki stránky, blogy, komunity, osobní webové stránky, kalendáře, fotoalba, kartotéky a/nebo jiná komunikační zařízení určená ke komunikaci s ostatními (jednotlivě „komunikační služba“ a společně „komunikační služby“). Souhlasíte s tím, že budete používat komunikační služby pouze pro zveřejňování, odesílání a přijímání zpráv a materiálů, které jsou vhodné a případně se vztahují k dané komunikační službě. Mimo jiné například souhlasíte s tím, že při používání komunikačních služeb nebudete:

 • Používat komunikační služby v souvislosti s průzkumy, soutěžemi, pyramidovými schématy, řetězovými dopisy, nevyžádanou poštou, rozesíláním spamu nebo jakýchkoli duplicitních či nevyžádaných zpráv (komerčních či jiných).
 • Pomlouvat, zneužívat, obtěžovat, pronásledovat, vyhrožovat nebo jinak porušovat zákonná práva (například právo na soukromí a publicitu) jiných osob.
 • Zveřejňovat, posílat, nahrávat, distribuovat nebo šířit jakákoli nevhodná, vulgární, hanlivá, obscénní, neslušná nebo nezákonná témata, jména, materiály nebo informace.
 • Nahrávat nebo jinak zpřístupňovat soubory, které obsahují obrázky, fotografie, software nebo jiný materiál chráněný zákony o duševním vlastnictví, včetně například zákonů o autorských právech nebo ochranných známkách (nebo práv na soukromí nebo publicitu), pokud nevlastníte nebo nekontrolujete práva k nim nebo jste k tomu neobdrželi veškerý potřebný souhlas.
 • Používat jakékoli materiály nebo informace, včetně obrázků nebo fotografií, které jsou zpřístupněny prostřednictvím Služeb, způsobem, který porušuje autorská práva, ochranné známky, patenty, obchodní tajemství nebo jiná vlastnická práva jakékoli strany.
 • Nahrávat soubory, které obsahují viry, trojské koně, červy, časované bomby, cancelboty, poškozené soubory nebo jakýkoli jiný podobný software nebo programy, které mohou poškodit provoz cizího počítače nebo cizí majetek.
 • Inzerovat nebo nabízet prodej či koupi jakéhokoli zboží nebo služeb za jakýmkoli obchodním účelem, pokud komunikační služby takové zprávy výslovně nepovolují.
 • Stahovat jakékoli soubory zveřejněné jiným uživatelem komunikační služby, o nichž víte nebo byste měli vědět, že je nelze legálně reprodukovat, zobrazovat, zveřejňovat a/nebo šířit tímto způsobem.
 • Falšovat nebo odstraňovat jakékoli informace o správě autorských práv, jako jsou uvedení autora, právní nebo jiná náležitá oznámení nebo vlastnická označení či značky původu nebo zdroje softwaru nebo jiného materiálu obsaženého v nahraném souboru.
 • Omezovat nebo bránit jiným uživatelům v používání a využívání komunikačních služeb.
 • Porušovat kodex chování nebo jiné pokyny, které se mohou vztahovat na konkrétní komunikační službu.
 • Shromažďovat nebo jinak získávat informace o jiných osobách, včetně e-mailových adres.
 • Porušovat platné zákony nebo předpisy.
 • Vytvářet falešnou identitu za účelem uvedení ostatních v omyl.
 • Používat, stahovat či jinak kopírovat nebo poskytovat (za úplatu či bez ní) osobám či subjektům jakýkoli adresář uživatelů Služeb nebo jiné informace o uživatelích či používání nebo jakoukoli jejich část.

Společnost Bentley není povinna komunikační služby monitorovat. Společnost Bentley si však vyhrazuje právo kontrolovat materiály zveřejněné v komunikačních službách a odstraňovat je podle vlastního uvážení. Společnost Bentley si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění ukončit váš přístup ke všem komunikačním službám, a to z jakéhokoli důvodu.

Společnost Bentley si vyhrazuje právo kdykoli zveřejnit jakékoli informace, které považuje za nezbytné pro dodržení jakéhokoli platného zákona, nařízení, právního procesu nebo vládního požadavku, nebo upravit, odmítnout zveřejnit či odebrat jakékoli informace nebo materiály, a to zcela nebo zčásti, podle svého vlastního uvážení.

Při poskytování jakýchkoli osobních údajů o sobě nebo své rodině v jakýchkoli komunikačních službách buďte vždy opatrní. Společnost Bentley nekontroluje ani neschvaluje obsah, zprávy nebo informace, které se nacházejí v jakýchkoli komunikačních službách, a proto se výslovně zříká jakékoli odpovědnosti v souvislosti s komunikačními službami a jakýmkoli jednáním vyplývajícím z vaší účasti v jakýchkoli komunikačních službách. Manažeři a hostující osoby nejsou autorizovanými mluvčími společnosti Bentley a jejich názory nemusí nutně odrážet názory společnosti Bentley.

Materiály nahrané do komunikačních služeb mohou podléhat zveřejněným omezením pro použití, reprodukci a/nebo šíření. Pokud si materiály stáhnete, nesete odpovědnost za dodržování těchto omezení.

Materiály poskytované nebo zveřejňované na webových stránkách

Společnost Bentley si nečiní nárok na vlastnictví materiálů, které poskytnete webovým stránkám (včetně zpětné vazby a návrhů) nebo které zveřejníte, nahrajete, vložíte nebo odešlete do jakékoli Služby nebo jejích přidružených služeb k posouzení široké veřejnosti nebo členům jakékoli veřejné nebo soukromé komunity (jednotlivě příspěvek a souhrnně příspěvky). Nicméně zveřejněním, nahráním, zadáním, poskytnutím nebo odesláním (dále jen „publikování“) vašeho příspěvku udělujete společnosti Bentley, jejím přidruženým společnostem a nezbytným nabyvatelům licencí povolení k použití vašeho příspěvku v souvislosti s provozováním jejich internetových podniků (mimo jiné včetně všech webových stránek), mimo jiné včetně licenčních práv na: kopírování, distribuci, přenášení, veřejné vystavování, veřejné předvádění, reprodukci, úpravu, překlad a přeformátování vašeho příspěvku; zveřejnění vašeho jména v souvislosti s vaším příspěvkem; a právo poskytovat sublicence na tato práva jakémukoli dodavateli Služeb.

Za použití vašeho příspěvku nebude vyplacena žádná kompenzace, jak je stanoveno v tomto dokumentu. Společnost Bentley není povinna zveřejnit nebo použít jakýkoli vámi poskytnutý příspěvek a může jakýkoli příspěvek kdykoli odstranit podle vlastního uvážení.

Odesláním příspěvku zaručujete a prohlašujete, že vlastníte nebo jinak kontrolujete všechna práva k vašemu příspěvku, jak je popsáno v těchto PP, včetně mimo jiné všech práv potřebných k tomu, abyste mohli poskytnout, odeslat, nahrát, vložit nebo odeslat příspěvky.

Kromě výše uvedených záruk a prohlášení zveřejněním příspěvku, který obsahuje obrázky, fotografie nebo je jinak graficky zpracován jako celek nebo jeho část („obrázky“), zaručujete a prohlašujete, že (a) jste vlastníkem autorských práv k takovým obrázkům nebo že vám vlastník autorských práv k takovým obrázkům udělil svolení k použití takových obrázků nebo jakéhokoli obsahu a/nebo obrázků obsažených v takových obrázcích v souladu se způsobem a účelem vašeho použití a v souladu s těmito PP a Službami, (b) že máte práva nezbytná k udělení licencí a sublicencí popsaných v těchto PP a (c) že každá osoba zobrazená na takových obrázcích, pokud existuje, poskytla souhlas s použitím obrázků, jak je uvedeno v těchto PP, včetně mimo jiné distribuce, veřejného vystavování a reprodukce takových obrázků. Zveřejněním obrázků udělujete (a) všem členům webových stránek (pro každý takový obrázek dostupný členům webových stránek) a/nebo (b) široké veřejnosti (pro každý takový obrázek dostupný kdekoli ve Službách, kromě soukromé komunity) povolení k použití vašich obrázků v souvislosti s používáním, jak je povoleno těmito PP, kterékoli ze Služeb (včetně mimo jiné k vytváření tisků a dárkových předmětů, které obsahují takové obrázky), a to mimo jiné včetně nevýhradní, celosvětové, bezplatné licence na: kopírování, distribuci, přenášení, veřejné vystavování, veřejné předvádění, reprodukci, úpravu, překlad a přeformátování vašich obrázků, aniž by k nim bylo připojeno vaše jméno, a právo poskytovat sublicence k těmto právům jakémukoli dodavateli Služeb. Licence udělené v předchozích větách k obrázkům skončí v okamžiku, kdy takové obrázky zcela odstraníte ze Služeb, avšak toto ukončení nemá vliv na licence udělené v souvislosti s těmito obrázky před jejich úplným odstraněním. Za použití vašich obrázků nebude vyplacena žádná kompenzace.

Oznámení a postup při podávání stížností na porušení autorských práv

Podle hlavy 17 zákoníku Spojených států amerických, oddílu 512(c)(2), by oznámení o údajném porušení autorských práv měla být zasílána určenému zástupci poskytovatele služeb.

Odkazy na webové stránky třetích stran

ODKAZY V TÉTO OBLASTI VÁM UMOŽNÍ WEBOVÉ STRÁNKY OPUSTIT. ODKAZOVANÉ STRÁNKY NEJSOU POD KONTROLOU SPOLEČNOSTI BENTLEY A SPOLEČNOST BENTLEY NEODPOVÍDÁ ZA OBSAH JAKÝCHKOLI ODKAZOVANÝCH STRÁNEK NEBO ODKAZŮ OBSAŽENÝCH NA ODKAZOVANÝCH STRÁNKÁCH, ANI ZA JAKÉKOLI ZMĚNY NEBO AKTUALIZACE TĚCHTO STRÁNEK. SPOLEČNOST BENTLEY NEODPOVÍDÁ ZA WEBOVÉ VYSÍLÁNÍ ANI ZA ŽÁDNOU JINOU FORMU PŘENOSU Z JAKÝCHKOLI ODKAZOVANÝCH STRÁNEK. SPOLEČNOST BENTLEY VÁM TYTO ODKAZY POSKYTUJE POUZE PRO VAŠI POTŘEBU A ZAŘAZENÍ JAKÉHOKOLI ODKAZU NEZNAMENÁ, ŽE SPOLEČNOST BENTLEY ODKAZOVANÉ STRÁNKY PODPORUJE.

Vyloučení odpovědnosti za obsah třetích stran

Společnost Bentley nezávisle neověřila pravost materiálů poskytnutých poskytovateli třetích stran, ať už zcela nebo zčásti. Společnost Bentley neposkytuje, neprodává, nelicencuje ani nepronajímá žádné jiné materiály než ty, které jsou výslovně označeny jako poskytnuté společností Bentley. Společnost Bentley neposkytuje žádnou záruku ani prohlášení ohledně materiálů třetích stran.

Zásady pro předkládání nevyžádaných nápadů

SPOLEČNOST BENTLEY ANI JEJÍ ZAMĚSTNANCI NEPŘIJÍMAJÍ ANI NEZOHLEDŇUJÍ NEVYŽÁDANÉ NÁPADY, VČETNĚ NÁPADŮ NA NOVÉ REKLAMNÍ KAMPANĚ, NOVÉ PROPAGAČNÍ AKCE, NOVÉ PRODUKTY NEBO TECHNOLOGIE, POSTUPY, MATERIÁLY, MARKETINGOVÉ PLÁNY NEBO NÁZVY NOVÝCH PRODUKTŮ. NEZASÍLEJTE ŽÁDNÉ ORIGINÁLNÍ TVŮRČÍ PRÁCE, VZORKY UKÁZKY ANI JINÁ DÍLA. JEDINÝM ÚČELEM TĚCHTO ZÁSAD JE PŘEDEJÍT MOŽNÝM NEDOROZUMĚNÍM NEBO SPORŮM V PŘÍPADECH, KDY BY SE PRODUKTY NEBO MARKETINGOVÉ STRATEGIE SPOLEČNOSTI BENTLEY MOHLY ZDÁT PODOBNÉ NÁPADŮM PŘEDLOŽENÝM BE KOMUNITĚ. PROTO NEPOSÍLEJTE SVÉ NEVYŽÁDANÉ NÁPADY BE KOMUNITĚ ANI NIKOMU ZE SPOLEČNOSTI BENTLEY. POKUD NÁM NÁPADY ČI MATERIÁLY POŠLETE I PŘES NAŠI ŽÁDOST, ABYSTE NÁM JE NEPOSÍLALI, BERTE NA VĚDOMÍ, ŽE SPOLEČNOST BENTLEY NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY, ŽE S VAŠIMI NÁPADY A MATERIÁLY BUDE ZACHÁZENO JAKO S DŮVĚRNÝMI NEBO CHRÁNĚNÝMI.

Oznámení o autorských právech a často kladené dotazy

© 2010 Bentley Systems, Incorporated. Všechna práva vyhrazena.

Následující informace mají pouze informativní charakter a nelze je považovat za právní poradenství. Pokud potřebujete právní radu, obraťte se na právníka.

Co jsou to autorská práva?

Zákony na ochranu autorských práv chrání originální díla, jako jsou webové stránky, knihy, hudba, obrazy, fotografie a videa. Dílo je „originální“, pokud obsahuje prvky, které jste vytvořili vy a které jste si nevypůjčili od jiných. Pokud vytvoříte originální dílo, vlastníte obvykle autorská práva. Jako vlastník autorských práv můžete kontrolovat, jak ostatní vaše dílo používají. Například pokud napíšete filmový scénář, máte právo a můžete zabránit ostatním, aby váš scénář kopírovali, sdíleli s ostatními („distribuovali“), natočili podle vašeho scénáře film nebo knihu („odvozené dílo“) nebo veřejně předváděli váš scénář jako divadelní hru nebo film. Tato práva můžete také prodat nebo postoupit. Jinými slovy, můžete prodat práva na natočení filmu podle vašeho scénáře filmovému studiu.

Používáte-li cizí materiály chráněné autorskými právy bez svolení, porušujete tím zpravidla výhradní práva vlastníka autorských práv a jedná se o porušení autorských práv. Pokud tedy vytvoříte nové dílo a zahrnete do něj části cizích děl (například existující fotografii, dlouhé citáty z knihy nebo smyčku z písně), musíte vypůjčené prvky vlastnit nebo mít k jejich použití povolení. Pokud například váš scénář vychází z existujícího populárního seriálu, měli byste získat povolení k použití prvků, které si ze seriálu vypůjčíte.

Zákony o autorských právech se liší od zákonů o osobním vlastnictví. Pokud si koupíte fyzický předmět, například film na DVD, jste jeho vlastníkem. Nezískáváte však vlastnictví autorských práv (práva na pořizování kopií, distribuci, vytváření odvozených děl a veřejné předvádění nebo zobrazování) k obsahu filmu. Skutečnost, že jste získali DVD do fyzického vlastnictví, vám automaticky nedává právo na jeho kopírování nebo sdílení.

Pokud vytvoříte vlastní film, může v něm být mnoho děl chráněných autorskými právy. Pokud se tedy rozhodnete natočit film podle svého scénáře, musíte buď všechny jeho prvky vytvořit sami, nebo mít povolení k použití vypůjčených prvků. Mějte na paměti zejména to, že fotografie nebo umělecká díla visící na stěnách vašich scén nebo hudba na soundtracku (i když vlastníte CD nebo MP3) mohou být chráněny autorskými právy. Taková díla chráněná autorskými právy byste do filmu neměli zahrnovat bez oprávnění.

Několik dalších věcí, které je třeba mít na paměti:

 1. To, že dílo neobsahuje oznámení o autorských právech (např. © 2008 Bentley Systems, Incorporated), neznamená, že je dílo veřejně dostupné. Oznámení o autorských právech se obecně nevyžadují, aby díla byla chráněna autorskými právy.
 2. To, že je dílo snadno dostupné na internetu nebo jinde, neznamená, že je můžete volně používat. Podívejte se na podmínky použití, například Creative Commons, které vysvětlují, jak lze díla nalezená na internetu používat.

Co se stane, pokud na webové stránky nahrajete materiály chráněné autorskými právy bez povolení?

Podle zákona jsme povinni odstranit videa, hudbu, fotografie nebo jiný obsah, který nahrajete na webové stránky, pokud zjistíme, že porušují autorská práva někoho jiného. Pokud se domníváte, že jsme omylem odstranili vámi nahraný obsah, který vlastníte nebo k němuž máte oprávnění, můžete nám to sdělit. Pokud budete opakovaně nahrávat obsah porušující autorská práva, zrušíme váš účet a může vám hrozit trestní a občanskoprávní postih. Žádáme vás, abyste vždy respektovali autorská práva jiných osob.

Co když jsou mé věci na webových stránkách bez mého svolení?

Pokud se domníváte, že cokoli na webových stránkách porušuje vaše autorská práva, dejte nám vědět. Poskytněte nám podrobnosti a my se postaráme o stažení vašich děl chráněných autorskými právy.

Chci sdílet svůj obsah, ale...

Mnoho našich webových stránek a Služeb umožňuje sdílet vámi vytvořený obsah. Ačkoli nemůžeme zaručit, že váš obsah nebude při sdílení online zneužit, můžete zvážit jeho zpřístupnění pod licencí Creative Commons.

Licence Creative Commons představují jednoduchý způsob, jak dát lidem vědět, jak mohou vaše tvůrčí díla používat a za jakých podmínek. Licence Creative Commons lze přizpůsobit na základě vašich preferencí a jsou automaticky generovány pomocí online formuláře. Formulář obsahuje otázky, například zda smí být vaše dílo používáno pouze pro nekomerční účely a zda smí být upravováno. Proto jsou k dispozici různé licence. Například licence „pouze s uvedením autora“ umožňuje ostatním libovolné použití vašeho díla, pokud uvedou, že jste držitelem autorských práv.

Společnost Creative Commons neustále vyvíjí nové licence přizpůsobené potřebám tvůrčích lidí, jako jste vy. Chcete-li se dozvědět více o společnosti Creative Commons nebo si připravit licenci Creative Commons, navštivte webové stránky společnosti na adrese http://creativecommons.org/.

Různé

PP a vaše používání webových stránek, materiálů a poskytovaných Služeb se řídí a vykládá v souladu se zákony státu Pensylvánie, USA, s výjimkou ustanovení o volbě práva. Strany souhlasí s výlučnou jurisdikcí a příslušností soudů nacházejících se v okrese Chester County v Pensylvánii a ve východním okrese Pensylvánie.

Pokud některá ze smluvních stran nevyužije některé ze svých práv vyplývajících z tohoto ustanovení této dohody nebo je nebude nevymáhat, nebude to považováno za vzdání se těchto práv nebo ztrátu možnosti takové ustanovení vymáhat. Ustanovení této dohody se považují za oddělitelná a neplatnost jakéhokoli ustanovení této dohody nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této dohody.

Své dotazy zasílejte na níže uvedený kontakt:

 • Webové stránky, pište na adresu marketing@bentley.com
 • Otázky týkající se pirátství můžete zasílat na adresu anti.piracy@bentley.com nebo zavolat na horkou linku Business Software Alliance na čísle (888) NOPIRACY.

Zpět nahoru