Oświadczenie firmy Bentley Systems o sprzeciwie wobec współczesnego niewolnictwa i handlu ludźmi

Zgodnie z postanowieniem nr 54 brytyjskiej ustawy o współczesnym niewolnictwie z 2015 r. („Ustawa”) firma Bentley Systems, Incorporated i jej spółki zależne („firma Bentley”) wydaje niniejsze Oświadczenie w sprawie roku obrotowego 2020 informujące o krokach, które wdrożyliśmy w celu zapewnienia, że współczesne niewolnictwo ani handel ludźmi nie mają miejsca w naszej organizacji ani w naszych łańcuchach dostaw.

Firma Bentley jest zaangażowana w dobrą postawę obywatelską oraz najwyższe standardy etyczne. Firma Bentley jest światowym liderem, którego misją jest dostarczanie innowacyjnego oprogramowania i usług dla profesjonalistów projektujących, budujących i eksploatujących światową infrastrukturę — utrzymując globalną gospodarkę i środowisko w celu poprawy jakości życia. Z uwagi na techniczny i profesjonalny charakter naszej działalności wierzymy, że ryzyko zaangażowania się firmy Bentley we współczesne niewolnictwo lub handel ludźmi jest niskie. Ponadto nie jest nam znana żadna sytuacja, która mogłaby stanowić przypadek naruszenia przepisów prawa pracy. Zdajemy sobie sprawę z trudności w identyfikowaniu współczesnego niewolnictwa, dlatego zobowiązujemy się do zachowania szczególnej staranności w celu zapewnienia, że wymogi Ustawy są przestrzegane.

Firma Bentley prowadzi działalność w krajach, w których częściej niż w innych może dochodzić do naruszeń praw człowieka. W związku z tym firma Bentley stosuje zasadę zerowej tolerancji dla takich naruszeń. Firma Bentley opracowała proces informowania o tej zasadzie zerowej tolerancji. Niniejsze Oświadczenie stanowi podstawę dla działań podejmowanych przez nas w celu wywiązania się z zobowiązań określonych w Ustawie. 

Kodeks postępowania i Podręcznik dla pracowników firmy Bentley są drogowskazami, według których prowadzimy naszą działalność z zachowaniem najwyższych standardów etyki i uczciwości oraz zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami.

Niniejsze Oświadczenie ma na celu potwierdzenie stanowiska firmy Bentley, zgodnie z którym naszym współpracownikom, wykonawcom, sprzedawcom, dostawcom i innym partnerom, z którymi firma Bentley prowadzi działalność, nie wolno się angażować w żadne praktyki biznesowe mogące stanowić przypadek handlu ludźmi lub niewolnictwa. Jesteśmy zaangażowani w naszą zasadę zerowej tolerancji dla handlu ludźmi i niewolnictwa w naszych łańcuchach dostaw. Firma Bentley zapewniła odpowiednim działom szkolenia dotyczące zgodności i przekazała niniejsze Oświadczenie naszej społeczności sprzedawców. 

Wszelkie rzeczywiste lub podejrzewane naruszenia powinny być niezwłocznie zgłaszane do Komisji ds. Zgodności firmy Bentley.

Ponieważ nieustannie udoskonalamy nasz program zgodności, niniejsze Oświadczenie będziemy aktualizować w razie potrzeby.

 

Z poważaniem

David Shaman
Chief Legal Officer and Secretary
Bentley Systems, Incorporated