• Zarządzanie wydajnością majątku trwałego

  Maksymalizacja bezpieczeństwa majątku trwałego, dostępności i wykorzystania czasu produkcyjnego

Oprogramowanie do zarządzania wydajnością majątku trwałego

Infrastruktura charakteryzuje się wysokim poziomem złożoności. Musi działać niezawodnie bez naruszenia norm BHP oraz zgodnie z przepisami branżowymi i dotyczącymi ochrony środowiska. Rozwiązanie w zakresie zarządzania majątkiem trwałym pozwala na rejestrowanie i analizę historycznych i bieżących danych operacyjnych i danych dotyczących majątku trwałego w celu zwiększenia jego wydajności, obniżenia kosztów oraz ułatwienia podejmowania kluczowych decyzji w działalności podstawowej. Dzięki temu można opracowywać spójne, zoptymalizowane plany przeglądów i konserwacji celem zmniejszenia ryzyka operacyjnego i zwiększenia ogólnej niezawodności, wydajności i dostępności.

Czytaj więcej +
  • Asset Performance Management_VIDEO
Zastosowanie
 • Analiza i ustalanie priorytetów zagrożeń dla majątku trwałego

  • Systematycznie i obiektywnie ustalaj priorytety zagrożeń w oparciu o ryzyko. Ta potwierdzona metodologia stanowi techniczną podstawę do oceny potencjalnego wpływu awarii majątku trwałego na cele biznesowe. Oceny mogą być wykonywane na poziomie systemu lub na poziomie trybu awarii. Do klasyfikacji dotkliwości konsekwencji można użyć kryteriów takich jak bezpieczeństwo, nienaruszalność środowiska naturalnego, wydajność, jakość i wiele innych.
 • Analiza trendów danych

  • Obserwuj prawidłowości występujące w danych operacyjnych i danych na temat wydajności aktywów, co umożliwi Ci podejmowanie lepszych decyzji i działań w odpowiednim czasie. Modeluj wydajność w oparciu o informacje z przeszłości i dane w czasie rzeczywistym, aby przewidzieć przyszłe zdarzenia i podjąć odpowiednie działania już teraz.
 • Analiza strat produkcyjnych

  • Przewiduj produkcję dzięki szybkiej identyfikacji i ulepszeniu „złych” aktywów. Wizualizuj i analizuj straty produkcyjne spowodowane awariami aktywów; oceniaj wpływ i sporządzaj plany działania skoncentrowanego na aktywach mających największy wpływ na produkcję, co przełoży się na szybszą poprawę wyników finansowych.
 • Przeprowadzanie analizy konserwacji opartej na niezawodności (RCM2)

  • Analiza RCM2 zgodna z normą JA-1011 pozwoli Ci zmniejszyć ryzyko i zagwarantować bezpieczeństwo i niezawodność aktywów. RCM2 to proces wykorzystywany do ustalenia, co należy zrobić, aby zagwarantować dalsze działanie fizycznych aktywów w sposób oczekiwany przez ich użytkowników w obecnym kontekście eksploatacyjnym. Stosuje się go w fazie projektowania wobec nowych aktywów lub aktywów o wysoce rozwiniętych harmonogramach konserwacyjnych, które mimo to wciąż są mało wydajne.
 • Przeprowadzanie analizy przyczyn źródłowych

  • Ustal, które awarie wymagają zainwestowania środków w analizę przyczyn źródłowych (obliczony wskaźnik krytyczności), a następnie zidentyfikuj przyczyny źródłowe powtarzających się awarii aktywów przy zastosowaniu podejścia opartego na danych i faktach. Program AssetWise pozwala Ci pójść o krok dalej, umożliwiając aktywne ustalenie przyczyny źródłowej potencjalnych awarii i podjęcie koniecznych działań zapobiegawczych.
 • Kopiowanie hierarchii majątku trwałego i programów niezawodności

  • Przyspiesz wdrażanie oraz usprawnij spójność i jakość programu dzięki kopiowaniu całych hierarchii majątku trwałego i wszystkich powiązanych informacji przy użyciu inteligentnego kreatora kopii. Skutecznie i wydajnie udostępniaj programy konserwacyjne w obrębie instalacji przemysłowych i placów budowy. Struktury nie muszą być dokładnie dopasowane, ponieważ kreator określa prawidłowe mapowanie w oparciu o zasady wyznaczone przez użytkownika.
 • Opracowywanie i utrzymywanie strategii niezawodności majątku trwałego

  • Wypracuj technicznie potwierdzony zasób wiedzy o niezawodności, spójności, bezpieczeństwie i konserwacji. Następnie realizuj programy codzienne przy użyciu narzędzia AssetWise APM Asset Health Monitoring. Dzięki temu wyeliminujesz nieoczekiwane przestoje, zmniejszysz koszty oraz zrealizujesz cele dotyczące bezpieczeństwa i założenia operacyjne.
 • Integracja z systemami zarządzania przedsiębiorstwem

  • Zwiększ swoją elastyczność dzięki integracji AssetWise APM z systemami zarządzania przedsiębiorstwem. Połączenia z wieloma systemami zaplecza i źródłami danych umożliwiają szybkie i łatwe wykorzystywanie technologii w jednym wspólnym obszarze. Łącz ludzi, procesy, systemy i technologie, aby odpowiednie osoby dysponowały odpowiednimi procesami, zasobami i informacjami w odpowiednim czasie.
 • Zarządzaj środkami chemicznymi oraz korozją

  • Producenci paliw mogą zaoszczędzić miliony dolarów na środkach chemicznych, jednocześnie zapewniając integralność majątku trwałego – a wszystko to dzięki wbudowanym funkcjom analizy na potrzeby zarządzania środkami chemicznymi w AssetWise. Zyskaj wgląd obejmujący dokładny rodzaj używanych środków chemicznych oraz informacje na temat czasu i miejsca użycia, a także tego, jakie ilości należy stosować, by zwiększyć wydajność.
   Dowiedz się więcej
 • Zarządzanie integralnością rur i zbiorników ciśnieniowych

  • Utrzymuj integralność statyczną rurociągów i zbiorników ciśnieniowych i minimalizuj ryzyko rozszczelnienia na skutek pogorszenia stanu. Oparty na ryzyku proces kontroli, zapewniany przez system do zarządzania danymi z kontroli AssetWise APM firmy Bentley, zagwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność majątku trwałego.
 • Zarządzanie wytrzymałością konstrukcyjną i korozją

  • Przedłuż trwałość majątku trwałego dzięki AssetWise APM – rozwiązaniom do zarządzania wytrzymałością konstrukcyjną i korozją, które mogą stanowić dopełnienie istniejących metod kontroli w celu zapewnienia większej pewności co do wytrzymałości oraz w celu zmniejszenia kosztów kontroli. Zredukuj ryzyko uszkodzeń konstrukcyjnych przez wdrożenie programu obejmującego analizę konstrukcji i zarządzania ryzykiem.
 • Transfer i zarządzanie wiedzą pracowników

  • Wiedza nie musi już znajdować się w posiadaniu jednej osoby i nie musi być tracona na skutek odejścia na emeryturę lub odejścia z pracy. AssetWise APM pozwala bezpiecznie rejestrować i przechowywać wiedzę oraz zarządzać jej transferm w celu zapewnienia najlepszych praktyk w utrzymywaniu niezawodności, spójności i programów operacyjnych. Umożliwia to płynne przejście z minimalnym czasem przestoju przy jednoczesnym zmaksymalizowaniu wydajności.
 • Modelowanie, monitorowanie i wizualizacja stanu majątku trwałego

  • Zmień sposób, w jaki działy operacyjne, inżynierskie i konserwacyjne współpracują w celu zarządzania aktywami infrastrukturalnymi i produkcyjnymi. Modeluj i monitoruj wydajność majątku trwałego oraz zarządzaj nią za pomocą scentralizowanych pulpitów graficznych będących „nową sterownią” wspierającą usprawniony proces decyzyjny zapewniający doskonałość eksploatacyjną i konserwacyjną.
 • Standaryzacja procesu i praktyk konserwacji

  • Metodologia wdrożenia APM firmy Bentley łączy ludzi, procesy i technologię, ułatwiając opracowanie i utrzymanie procesów aktywnego zarządzania niezawodnością i wytrzymałością w obrębie jednego lub kilku obiektów.
 • Zatwierdzanie danych operacyjnych

  • Zapewniaj prawidłowość informacji operacyjnych, dodając obliczenia związane z danymi przychodzącymi, które sprawdzają rzekome lub podejrzane anomalie danych. Wartości mogą być usunięte, zamienione lub użyte do uruchomienia alarmu powodującego kolejne działania, co zabezpiecza spójność informacji i wartość, jaką wniosą one do decyzji podejmowanych w przyszłości.
 • Wizualizacja modeli z danymi dotyczącymi wydajności majątku trwałego

  • Uzyskaj zwiększony wgląd w złożone aktywa w miarę budowania programów niezawodności lub integralności i przed przeprowadzeniem kontroli. I-modele w AssetWise APM to nie tylko ilustracje z etykietami. Ukazują one aktywa w kontekście ich informacji inżynierskich, co pozwala na zbadanie i potwierdzenie alarmów kontroli warunków bezpośrednio w oparciu o model informacji 2D lub 3D aktywów.
AssetWise Oil and Gas Brochure
Asset Performance for Oil and Gas

Deliver safe, reliable, compliant, and cost-effective service to all operations

Learn More
000040515168_TwoEngineers
Ask an Expert

Got a question about AssetWise?

Learn More
Playbook rozwiązań

Twój Playbook obejmuje produkty firmy Bentley w zakresie tego rozwiązania, a Playlista pokazuje produkty według ról użytkowników.

Produkty
Specjalizacje